Urakertomukset

Yhdistyksen vuoden 2014 KoPo-vastaava Samuli Mäkelä kysyi työelämässä vaikuttavilta taloustieteilijöiltä, miten Taloustieteen opiskelu on näkynyt heidän työelämässään ja vaikuttanut arjen töihin. Tässä ovat tulokset!

 

Vastaaja: Mikko Sariola, Ekonomisti, Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, valmistunut 2004

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Taloustieteen opinnot ovat ehdottomasti auttaneet työnhaussa ja työtehtävissä. Ilman kansantaloustiedettä tuskin olisin saanut kutsua nykyisen työpaikan työhaastatteluun.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Työtehtävät ovat hyvin monipuolisia ja liittyvät lähes aina talouspolitiikan valmisteluun. Päivät vaihtelevat paljon, mutta esimerkiksi yksi työpäiväni voi pitää sisällään makromallien käyttöä ja kehittämistä ja toinen taas suhdanneseurantaa, raportointia ja ennustamista. Kolmantena esimerkiksi työmatka Brysseliin. Työpäivän ajankäyttöön voi itse vaikuttaa paljon.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & oxmetrics?) Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)

”Kansantaloustieteen kursseista on ollut minulle välitöntä hyötyä työssäni. Esimerkiksi ekonometrian kursseista on ollut paljon apua ja niitä taitoja tarvitaan jatkuvasti. Ekonomistin uraa suunnitteleville suosittelen taloustieteen kurssien lisäksi opiskelemaan tilastotiedettä ja matematiikkaa niin paljon kuin vain itse jaksaa. Lisäksi muutama kurssi ohjelmointia täydentää sopivasti osaamista.”

 

Vastaaja: Elina Tuominen, Tampereen yliopisto, tutkija (Taloustiede), valmistunut 2008

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Taloustieteen opinnot ovat olleet juuri oikea pohjakoulutus siihen tehtävään, jossa olen nyt. Koen myös teoreettisten taloustieteen opintojen olleen hyödyksi, vaikka teenkin empiiristä tutkimusta. Taloustieteen opintojen lisäksi suorittamani tilastotieteen, matematiikan ja tietojenkäsittelyn opinnot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi, koska tällaiset opinnot tarjoavat työkaluja asioiden omaksumiseen ja soveltamiseen.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Tutkijan päivä- tai viikkorytmi on hyvin pitkälle kiinni omista toiveista ja elämäntilanteesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voin tehdä töitä (lukea, kirjoittaa, estimoida,…) hyvin pitkälti itselleni sopivaan aikaan. Ehkä yleisimmin olen kuitenkin työn ääressä arkisin klo 10-18. Teen töitä melko usein myös kotoa käsin toimistolla istumisen sijaan, koska työni on varsin itsenäistä. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin on tämän työn plus-puolia. Tutkijan työhön liittyy myös jonkin verran matkustelua, koska seminaareja/konferensseja järjestetään ympäri maailmaa. Varsinainen työkieli onkin englanti, koska lähes kaikki taustamateriaali on englanninkielistä ja samoin artikkelit kirjoitetaan (yleensä) englanniksi.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Kumpaankin kysymykseen on helppo vastata ”kyllä”. Menetelmäopinnot (esim. ekonometrian kurssit ja laajat tilastotieteen opinnot) ovat olleet todella hyödyllisiä. Myös soveltavista taloustieteen erikoisalaopinnoista on ollut hyötyä. Vaikka tutkija erikoistuukin itse valitsemansa erityisalan teemoihin, niin yleistietämys monilta eri aloilta on hyödyksi. Erityisesti konferensseissa tapaan usein ekonomisteja, jotka tutkivat eri asioita kuin minä. Kuitenkin ekonomistien yhteinen koulutustausta auttaa ymmärtämään monenlaisia aihepiirejä, ja siksi on helpompi käsittää toisen tutkijan tarkastelemia kysymyksiä. Yleisesti ottaen taloustieteen tutkinto luo hyvän pohjan esimerkiksi uutisoinnin seuraamiselle. Monilla ihmisillä vaikuttaakin olevan taloustieteestä huomattavasti todellisuutta suppeampi kuva. Opinnot ovat opettaneet myös tietynlaista loogista päättelyä.”

 

Vastaaja: Olli Haavanlammi, Sijoitusanalyytikko, Pääomarahastot, Taalaritehdas, valmistunut 2013

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä?

”Taloustieteen opinnoista on ollut hyötyä laajan kokonaistaloudellisen ymmärryksen kannalta. Opinnot auttavat hahmottamaan makrotaloudellisten ja toimialakohtaisten tekijöiden vaikutusta yksittäisten yritysten ja sijoituskohteiden toimintaan ja kannattavuuteen.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Työtehtävät vaihtelevat paljon viikoittain. Teen uusiin pääomasijoituskohteisiin liittyvää analyysiä, joka sisältää toimialan ja yrityskohtaisten tekijöiden tulkintaa ja mallintamista. Teen myös olemassa oleviin sijoituskohteisiin liittyvää seurantaa ja analyysiä, mm. rahoitusjärjestelyihin liittyen sekä sijoittajaraportointia.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Erityisesti minulle on ollut hyötyä yleistaloudellisesta osaamisesta, jota olen kuvannut kysymyksessä neljä. (ensimmäinen kysmys)”

 

Vastaaja: Olli Kärkkäinen, Tutkija, Eduskunta, valmistunut 2009

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Taloustieteen opinnot ovat työssäni välttämättömiä. Käytän taloustieteellisiä menetelmiä ja hyödynnän taloustieteellistä tutkimusta työssäni päivittäin.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Teen eduskuntaryhmille ja kansanedustajille laskelmia ja selvityksiä talouspolitiikan tueksi. Päätyönäni on estimoida suunniteltujen vero- ja sosiaaliturvamuutosten vaikutuksia taloustieteellisten menetelmien ja mikrosimuloinnin avulla. Lisäksi vastaan kaikkiin taloutta ja talouspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia, mutta niihin sisältyy mm. tiedon etsintää, taloustieteellisen tiedon kansantajuistamista, mikrosimulointimallin ohjelmointia, talouspoliittiseen keskustelun seuraamista ja yhteistyötä eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten ekonomistien kanssa.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Ekonometrian kursseista on ollut ehkä eniten välitöntä hyötyä, koska kyseisiä menetelmiä voin hyödyntää työssäni suoraan. Lisäksi maisteritason kurssien (ja jatko-opintokurssien) oppeja voin monesti hyödyntää työssäni vähintäänkin välillisesti. Nykyisessäni työssäni hyödyn siitä, että taloustieteen opinnoissa annetaan varsin laaja katsaus taloustieteeseen, koska en voi keskittyä vaan yhteen taloustieteen osa-alueeseen.”

 

Vastaaja: Tuomas Lehosvuo, Global Trainee in Finance & Business Control, ABB Oy, valmistunut 2012

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Työnhaussa varmasti, koska sain tämän työpaikan, mutta yleisesti koin, että taloustieteen opinnot olivat lähinnä raksi ruutuun -tyyppinen vaatimus, jonka jälkeen alettiin vaatimaan tärkeämpiä meriittejä. Työtehtävissä on ja ei ole ollut hyötyä. Edellisessä tehtävässäni luottoriskiosastolla kirjoitin silloin tällöin maa-analyysejä, joissa makrotaloustieteen yleisten tunnuslukujen ja riippuvuussuhteiden tuntemisesta oli hyötyä. Nykyisessä tehtävässäni maa-organisaation sisäisenä talousanalyytikkona en taas tarvitse kansantaloustiedettä lainkaan vaan laskentatoimen tietämyksestä olisi huomattavasti enemmän apua.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”SAP:n, Excelin ja Powerpointin sekä ABB:n muiden sisäisten järjestelmien kanssa työskentelyä, unohtamatta ihmisten kanssa kommunikointia niin sähköpostilla, puhelimitse kuin kasvotusten. Siinäpä se päivä sitten meneekin.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Makrotaloustieteen kursseista on ollut suoraa hyötyä. Myös matematiikan kursseista ja muista matemaattisesti vaativista kursseista on ollut yllättävästi välillisesti hyötyä ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäjinä. Yleinen taloustietämys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia on myös etu.”

 

Vastaaja: Miikka Riihimäki, Fixed Income Sales, SEB, valmistunut 2012

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Taloustieteen opinnoista on varmasti ollut hyötyä hakiessani nykyisiin tehtäviini, koska sen perusteella työnantaja on voinut olettaa, että työnhakija on saanut tietyt perusvalmiudet taloudellisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen ja luonut opiskelujen aikana pohjan ammatillisen kompetenssin rakentamista varten. Rahoitusmarkkinoiden reaaliaikainen seuraaminen ja markkinatapahtumien vaikutusten analysointi kuuluvat olennaisesti omaan työnkuvaani varsinaisten työtehtävieni ohessa, joten oli tärkeää, että tietyt perusvalmiudet tähän olivat jo olemassa.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Työskentelen SEB:n Markets-yksikössä Fixed Income & Derivatives -osastolla, joka käsittää korko-, velkapääoma- ja korkojohdannaismarkkinat tarkoituksena palvella yritys-, rahoituslaitos- ja sijoittaja-asiakkaitamme järjestäjänä ja neuvonantajana kyseisillä tuotealueilla. Itse työskentelen pääasiallisesti yritysten ja rahoituslaitosten liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen parissa, joilla käyn kauppaa sijoittaja-asiakkaidemme kanssa. Työpäivieni sisältö vaihtelee päivittäin, mutta aamut käytän uutisten lukemiseen sekä markkinatapahtumien ja -liikkeiden tarkasteluun edelliseltä illalta ja yöltä. Kokoonnumme myös yhdessä osakepuolen sekä analyytikoiden kanssa käymään tarkemmin läpi yhtiökohtaisia tapahtumia sekä kotimaisten että pohjoismaisten yritysten osalta. Ennen markkinoiden aukeamista pidämme päivittäin globaalin konferenssipuhelun yhdessä ulkomaisten kollegoideni kanssa, jossa käymme läpi tärkeimmät asiat, mitä joukkovelkakirjalainamarkkinoilla on tapahtunut ja mitä sijoittajat ajattelevat. Markkinoiden auettua työnkuvani koostuu pääasiassa yhteydenpidosta, tapaamisista, primääri- ja jälkimarkkinakaupankäynnistä sijoittajien kanssa sekä erilaisten sijoitusideoiden tuottaminen heidän tarpeisiinsa.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Tampereen yliopiston opiskeluaikanani tarjoamista kursseista ei ole varsinaisesti ollut suoraa apua nykyisissä työtehtävissäni, mutta välillisesti se on antanut hyvät lähtökohdat taloudellisten kokonaisuuksien ymmärtämiselle ja pidänkin kansantaloustieteen opiskelua pääaineena erittäin hyödyllisenä mikäli on kiinnostunut työskentelemään pankki- ja rahoitusalalla.”

 

Vastaaja: Minna Kivelä, Konttorinjohtaja, Nordea, valmistunut 2011

Työpaikkasi ja työnimikkeesi?

”Työpaikkani on Nordea Pankissa ja nimikkeeni tällä hetkellä on vt. Konttorinjohtaja. Olen tullut taloon esimiesharjoittelijaksi pankin omaan trainee-ohjelmaan nimeltä Graduate Programme.”

Koetko, että taloustieteen opinnoista on ollut etua työnhaussa ja/tai työtehtävissä? Miksi?

”Pääaineeni oli siis kansantaloustiede (nykyään taloustiede). Koen, että tästä on todella ollut hyötyä. Taloustieteet antavat todella laajan osaamisen ja luovat vankan pohjan ymmärtää sitä miten yhteiskunta pyörii. Työtehtävissä koulutukseni on hyödyksi, sisäistän asiat helposti sillä perusosaaminen on jo valmiiksi olemassa. Lisäksi työnantajat tuntuvat arvostavan taloustieteen osaamisen korkealle.”

Millainen on normaali työpäiväsi?

”Tällä hetkellä olen siis vastuussa Lielahden konttorin pyörimisestä. Normaalia työpäivää on hankala kuvailla, sillä tilanteet muuttuvat jatkuen ja jokainen päivä on jokseenkin erilainen. Ykköstehtäväni ei kuitenkaan muutu. Työni on mitä suuremmissa määrin myynninjohtamista. Varmistan että tiimilläni on parhaat mahdolliset puitteet onnistua työssään ja luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Se mitä konkreettisesti teen, on esimerkiksi joka aamuisten aamupalaverien pitäminen, kuukausittaiset myynninohjauskeskustelut, viikoittaiset konttoripalaverit… Näissä kerrataan sitä missä mennään ja missä pitäisi parantaa. Toimin tiimini valmentajana ja sparraajana, luon heille suuntaa jota kohti mennä. Seuraan lukuja ja otan vastaan asiakaspalautteet ja olen niiden puitteissa yhteydessä asiakkaisiin. Jokaisena päivänä kaiken tekemisen kulmakivi on asiakas, niin minulla kuin tiimillänikin.”

Onko yliopistossa käymistäsi taloustieteen kursseista ollut suoraa hyötyä työssäsi (esim. ekonometria & Oxmetrics)? Entä välillistä (esim. yleinen taloustietämys)?

”Noin konkreettista hyötyä en äkkiseltään keksi, en joudu tämän hetkisessä työssäni käyttämään esimerkiksi Oxmetricsiä enkä ekonometriankaan oppeja. Näen että hyödyt ovat enemmänkin välillisiä; kokonaisuuden hahmottamista ja opiskeluvuosien aikana harjaantunutta ajattelutapaa, sekä koulutuksen tuomaa perusosaamista eli juurikin tuota yleistä taloustietämystä.”

 

 

 

Mainokset